Xem thêm: encouragement develop consist

skill trong tin tức

Ví dụ collocations

English skills kỹ năng tiếng Anh
language skills kỹ năng ngôn ngữ
life skills kỹ năng sống
self-defense skills kỹ năng tự vệ
soft skills các kĩ năng mềm

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018