Xem thêm: stress criticized strengthen

slams trong tin tức

Hợp tác

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018