Xem thêm: kill heavy town

soldier trong tin tức

Ví dụ collocations

000 soldiers 000 lính
Turkish soldier was killed Lính Thổ Nhĩ Kỳ bị giết
Turkish soldiers were killed Lính Thổ Nhĩ Kỳ bị giết
U . S . soldiers U S. lính
former soldier cựu quân nhân

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019