Xem thêm: mission ocean moon

spacecraft trong tin tức

Ví dụ collocations

Apollo spacecraft Tàu vũ trụ Apollo
Crew Dragon spacecraft Tàu vũ trụ phi hành đoàn rồng
New Horizons spacecraft Tàu vũ trụ chân trời mới
Soyuz spacecraft Tàu vũ trụ Soyuz

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019