Xem thêm: peace stress terrorist

stability trong tin tức

Ví dụ collocations

force for peace and stability lực lượng vì hòa bình và ổn định
political stability ổn định chính trị
security and stability an ninh và ổn định
social stability Ổn định xã hội
stability in the region ổn định trong khu vực

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018