Xem thêm: plunge temper resort

stroll trong tin tức

Ví dụ collocations

stroll through dạo qua

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018