Xem thêm: incentive progressive extradite

subsidy trong tin tức

Ví dụ collocations

fuel subsidies trợ cấp nhiên liệu
government subsidies trợ cấp của chính phủ
government subsidy Trợ cấp của chính phủ
industrial subsidies trợ cấp công nghiệp

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018