Xem thêm: criterion priority inequality

substantial trong tin tức

Ví dụ collocations

made substantial làm đáng kể
substantial change thay đổi đáng kể
substantial evidence bằng chứng đáng kể
substantial progress Tiến bộ đáng kể
very substantial rất đáng kể

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018