Xem thêm: legitimate pile suspend

suspension trong tin tức

Ví dụ collocations

Parliament suspension Quốc hội đình chỉ
suspension bridge cầu treo
suspension of Parliament was unlawful đình chỉ của Quốc hội là bất hợp pháp
suspension of parliament đình chỉ quốc hội

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018