Xem thêm: gulf seized frigate

tanker trong tin tức

Ví dụ collocations

British-flagged tanker Tàu chở dầu mang cờ Anh
British oil tanker Tàu chở dầu của Anh
Iranian tanker Tàu chở dầu Iran
attacks on two oil tankers tấn công hai tàu chở dầu
oil tankers in the Gulf tàu chở dầu ở vùng Vịnh

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019