Xem thêm: complain dish stroll

temper trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019