Xem thêm: invitation indeed complain

temper trong tin tức

Ví dụ collocations

bad-tempered nóng tính

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019