Xem thêm: experience define condition

tend trong tin tức

Ví dụ collocations

people tend người có xu hướng
tend to be more có xu hướng nhiều hơn
tend to think có xu hướng nghĩ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018