Xem thêm: chest stroke thigh

tight trong tin tức

Ví dụ collocations

so tight quá chặt
tight-lipped kín mít

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018