Xem thêm: scar infection diagnosis

tissue trong tin tức

Ví dụ collocations

corneal tissues mô giác mạc
fetal tissue mô bào thai
foetal tissue mô bào thai
human tissue mô người
tissue research nghiên cứu mô

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018