Xem thêm: beach private scenic

tour trong tin tức

Ví dụ collocations

inspection tour kiểm tra tour
tour company công ty du lịch
tour groups nhóm du lịch
tour guide hướng dẫn viên du lịch
tour operators điều hành tour du lịch

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018