Xem thêm: limit investment European

trading trong tin tức

Ví dụ collocations

biggest trading giao dịch lớn nhất
first day of trading ngày đầu tiên giao dịch
first trading day ngày giao dịch đầu tiên
insider trading giao dịch nội gián
trading bloc Khối thương mại

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018