Xem thêm: exit interior invasion

trust trong tin tức

Ví dụ collocations

build trust xây dựng lòng tin
mutual trust tin cậy lẫn nhau
not trust không tin tưởng
public trust Lòng tin của công chúng
trust between niềm tin giữa

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018