Xem thêm: premium pullout index

turnover trong tin tức

Ví dụ collocations

annual turnover doanh thu hàng năm
export turnover kim ngạch xuất khẩu
increase in turnover tăng doanh thu
trade turnover kim ngạch thương mại

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018