Xem thêm: enrich Caracas bipartisan

tweak trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019