Xem thêm: title think many

unable trong tin tức

Ví dụ collocations

unable to do anything không thể làm gì
unable to find không thể tìm thấy
unable to get không thể có được
unable to make không thể làm
unable to pay không có khả năng thanh toán

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018