Xem thêm: democracy progressive compensation

unilaterally trong tin tức

Ví dụ collocations

US unilaterally withdrew Mỹ đơn phương rút
after unilaterally withdrawing sau khi đơn phương rút

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018