Xem thêm: solidarity principle funeral

unity trong tin tức

Ví dụ collocations

calls for unity kêu gọi đoàn kết
national unity đoàn kết dân tộc
sense of unity Ý thức thống nhất
unity and solidarity đoàn kết và đoàn kết
unity government đoàn kết chính phủ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018