Xem thêm: misconduct tribunal suspension

unlawful trong tin tức

Ví dụ collocations

conspiracy to assist unlawful immigration âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp
ruled unlawful cai trị bất hợp pháp
suspension of Parliament was unlawful đình chỉ của Quốc hội là bất hợp pháp
unlawful possession chiếm hữu bất hợp pháp

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018