Xem thêm: rerun Macron redact

unofficial trong tin tức

Ví dụ collocations

according to unofficial results theo kết quả không chính thức

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019