Xem thêm: moderator advertiser voluntarily

upheaval trong tin tức

Ví dụ collocations

political upheaval biến động chính trị

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018