Xem thêm: enrichment enrich coronation

uranium trong tin tức

Ví dụ collocations

enriching uranium làm giàu uranium
low-enriched uranium uranium làm giàu thấp
production of enriched uranium sản xuất uranium làm giàu
uranium enrichment facilities cơ sở làm giàu uranium
uranium stockpile limit giới hạn dự trữ uranium

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019