Xem thêm: investment assembly xenophobia

vice trong tin tức

Ví dụ collocations

former vice president cựu phó chủ tịch
senior vice president Phó chủ tịch cao cấp
vice-chancellor Phó Thủ tướng
vice chairman Phó Chủ tịch
vice versa ngược lại

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018