Xem thêm: upheaval stroll divisive

voluntarily trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019