Xem thêm: ship mouth supply

water trong tin tức

Ví dụ collocations

clean water nước sạch
fresh water nước ngọt
hot water nước nóng
water shortage thiếu nước
water supply cung cấp nước

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018