Xem thêm: lock beluga shelter

whale trong tin tức

Ví dụ collocations

beluga whale cá voi beluga
captured whales bắt cá voi
humpback whale cá voi lưng gù
pilot whales cá voi thí điểm
sperm whale cá nhà táng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019