Xem thêm: subpoena battery baton

wield trong tin tức

Ví dụ collocations

knife-wielding man người đàn ông cầm dao
wielding sticks cầm gậy

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018