Xem thêm: Christchurch prayer mosque

worshiper trong tin tức

Ví dụ collocations

Easter worshippers Tín đồ phục sinh
Muslim worshippers Tín đồ Hồi giáo
opened fire on worshippers nổ súng vào những người thờ phượng
worshippers during tín đồ trong

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019